1. Съгласие с Общите Условия

 При осъществяването на достъп до официалния уеб сайт на Копирен ЦентърНИКО-Н” - (www.niko-n.com), наричан по-долу „уеб сайт”, Вие извършвате електронно споразумение по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което заявявате съгласие, че желаете да използвате услугите предоставени в уеб сайта, че сте запознати с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, моля преустановете използването на този уеб сайт.

2. Термини и определения

 При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните по-долу термини и определения ще имат следното значение:

  • Уеб сайт - е обособено място в глобалната Интернет мрежа с унифициран URL адрес, като например: www.niko-n.com, достъпно чрез HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) или друг стандартен протокол, което може да съдържа текстови, звукови, видео материали, изображения, програми или други онлайн ресурси.
  • Потребител - е всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва информацията и услугите, предоставяни от Копирен ЦентърНИКО-Н” чрез уеб сайта (www.niko-n.com).
  • Електронна поща (e-mail) - е модерен метод за обмен на електронни съобщения посредством компютър или друг вид мобилно устройство с достъп до Интернет . Използването на e-mail служи за лесно и бързо изпращане на съобщения. Всеки притежател на такъв вид акаунт може лесно да защити личната си кореспонденция, като за целта използва собствено потребителско име и парола.
  • Хипервръзка (Линк) - е част от хипертекстов документ, която автоматизирано препраща потребителя към друг елемент в самия документ или към обект извън документа (например текстов файл, приложен софтуер, изображение, аудио файл и др.), разположени локално или в Интернет.
  • Администратор на уеб сайта - лицето, оторизирано да променя и/или премахва текстове, изображения, видео или други онлайн ресурси, като се грижи за нормалното представяне на съдържанието и при нужда отстранява възникнали проблеми и неизправности. Администратора на уеб сайта следи за достоверността на публикуваната информация и отговаря на запитвания от клиенти във връзка с предлаганите услуги в www.niko-n.com.
  • Злонамерени действия - са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на уеб сайта, като: препълване на каналите (Flood), получаване на достъп до ресурси посредством чужди права и пароли, изпращане на нежелана поща (Spam) или използване на недостатъци в системата с цел достъп до защитена информация за собствена облага (Hack). Умишлена инсталация на вируси или софтуерни приложения за отдалечен достъп, извършване на действия, квалифицирани, като промишлен шпионаж, смущаване нормалната работа на останалите потребители на уеб сайта и извършване на каквито и да било действия, които могат да бъдат квалифицирани, като административно нарушение или престъпление по смисъла на законодателството на Република България или по законодателството на друга страна членка на Европейския Съюз.

3. Лични данни

 Лични данни изпращани и/или предоставяни на уеб сайта, чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани от Копирен ЦентърНИКО-Н” в съответствие с всички правила и условия заложени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки друг вид материали или съобщения, които изпращате към уеб сайта, като предложения, въпроси, коментари и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Чрез своя уеб сайт Копирен ЦентърНИКО-Н” ще събира, съхранява и обработва само и единствено лични данни (например Вашето име, телефонен номер, адрес или e-mail адрес), които сте предоставили доброволно. В случай, че не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Екипът на Копирен ЦентърНИКО-Н” ще използва предоставените от Вас лични данни с цел да разбере по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобри услугите, които предлага, както и да се свърже с Вас, за да Ви предостави поискана от Вас информация.

4. Собственик на съдържанието

 Собственик на съдържанието е неговият създател или с други думи лицето, което го е публикувало в уеб сайта. В случая това е Администраторът на уеб сайта. Цялото съдържание в този уеб сайт, включително: текстове, изображения, видео материали или други онлайн ресурси, е интелектуална собственост, защитена с авторски права. Използването на каквото и да било съдържание, без разрешение от Администратора на уеб сайта е изрично забранено. Нарушителите на авторските и сродните им права подлежат на санкциониране по силата на действащото българско законодателство и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския Съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния уеб сайт за конкретния случай).

5. Отговорност

  • Копирен ЦентърНИКО-Н” се стреми да поддържа актуална информация от източници считани за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че уеб сайта не съдържа грешки или че достъпът до него е непрекъсваем.
  • Копирен ЦентърНИКО-Н” не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в други уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите тези уеб сайтове.
  • Копирен ЦентърНИКО-Н” не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, на който е разположено цялото съдържание на този уеб сайт.
  • Копирен ЦентърНИКО-Н” не носи отговорност за каквито и да е преки или непреки загуби, пропуснати ползи, последващи вреди, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до уеб сайта и ползването му.

6. Промяна на Общите условия

 Копирен ЦентърНИКО-Н” си запазва правото да променя, без предварително предупреждение, структурата на уеб сайта и неговото съдържание, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

 Задължение на потребителите е да посещават периодично страниците съдържащи Правила за ползване и Общи условия, за да бъдат запознати с актуалните промени, тъй като те са обвързващи за тях.

7. Приложимо право

 За всички въпроси неуредени в тези Общи условия се прилагат законите и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат по взаимно съгласие или чрез преговори, се отнасят за решаване пред компетентните български или международни съдилища.
Настоящите Общи условия са в сила от: 10 Септември 2013 г.